1
Nhà phát triển web tốt nhất phát triển trên cả phần mềm máy khách và máy chủ, với các khả năng như tạo prototype nhanh, viết ứng dụng web, hiểu rõ các khía cạnh công nghệ mới, …

Comments

Who Upvoted this Story